БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО


ХАРИУЦАН АЖИЛАДДАГ УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ЧАНАРТАЙ АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ, АВТО ЗАМ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН АЯ ТУХТАЙ СААДГҮЙ ЗОРЧИХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ.